На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министар здравља доноси СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА „ANTIAGE” МЕДИЦИНЕ Овим стручно – методолошким упутством уређују се ближи услови, начин и поступак обављања метода „antiage” медицине у здравственој установи, односно приватној пракси, као и услови које морају испунити едукатори програма континуиране едукације, и друга питања од значаја, којима се стичу услови за добијање дозволе за рад „antiage“ медицине. МЕТОДЕ И ПОСТУПЦИ „ANTIAGE“ МЕДИЦИНЕ Методе „antiage” медицине, као нове здравствене технологије, обухватају методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације промена насталих као последица старења, односно методе чијом применом се благотворно утиче на здравље и физички изглед. Методе „antiage” медицине нису посебно обухваћене студијским програмима академских интегрисаних студија медицине и стоматологије, а у непосредној су вези са одређеним стеченим знањима и вештинама на академским интегрисаним студијама медицине и стоматологије, као и одређених специјализација и ужих специјализација здравствених радника. Методе и поступци „antiage” медицине могу се обављати у здравственој установи и приватној пракси која је основана као општа или специјалистичка ординација доктора медицине, доктора стоматологије, односно поликлиника. Методе „antiage” медицине се уводе у рад и обављају у складу са процедуром за увођење нових здравствених технологија у складу сa законом. Методе превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације „antiage” медицине су следеће: 1. Eстетске – хируршки сродне технике, које у свом раду користе инвазивне, умерено инвазивне и минимално инвазивне технике, чији је циљ естетска промена, побољшање функције, изгледа, подмлађивање, а обављају се на лични захтев пацијента. 2. Остале„antiage” процедуре БЛИЖИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке „antiage” медицине, као методе нових здравствених технологија, ако поред услова прописаних Законом о здравственој заштити,обезбеде дозволу Министарства здравља за увођење нових здравствених технологија из одређене области „antiage” медицине, односно ако за обављање одговарајуће методе „antiage“медицине, здравственa установa и приватнa праксa у погледу кадра има најмање једног здравственог радника који има потребну едукацију у складу са овим стручно методолошким упутством. Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке „antiage” медицине, ако поред законом прописаних услова по питању простора, за делатност за коју су регистровани, имају обезбеђену и просторију прописану Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, као просторију за интервенције. За методе и поступке „antiage” медицине у пружању здравствене заштите у којима се користе одређени инструменти, апарати и уређаји, било да се користе самостално или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну примену, здравствена установа односно приватна пракса је дужна да обезбеди доказ надлежне Агенције за лекове и медицинска средства да се ради о регистрованом медицинском средству. Здравствена установа и приватна пракса могу обављати методе и поступке „antiage” медицине, ако поред обезбеђене одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава потребних за обављање одговарајуће здравствене делатности, имају обезбеђене и одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава у зависности од врсте метода и поступака „antiage” медицине, регистрованих од стране Агенције за лекове и медицинска средства. Оснивач приватне праксе дужан је да у просторијама приватне праксе, на огласној табли, поред података истакнутих у складу са прописом којим су утврђени ближи услови за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, истакне фотокопију дозволе Министарства здравља за увођење нових здравствених технологија из области „antiage” медицине. ПРОЦЕДУРЕ У „ANTIAGE“ МЕДИЦИНИ Ø Процедуре у области естетске „antiage” медицине 1. Технике надокнаде волумена коже, поткоже и слузокоже у циљу уклањања знака старења (Инјектирање дермалних филера); 2. Примена Ботулинум токсина – корекција бора; 3. Минимално инвазивне технике лифтинг лица – лифтинг нитима; 4. Регенеративна медицина – примена код уклањања знака старења: ПРП – техника инјектирања у естетској медицини – уклањања знака старења на кожи лица и тела и друге сродне технике; 5. Мезотерапија – примена у естетској медицини и примена у терапијске сврхе; 6. Хемијски пилинг; 7. Колаген индукциона терапија − дермоабразија и „мicroneedling“− (која продире кроз стратум корнеум или 0,2 мм око носа и очију, 0,5 мм на остатку лица и врата и 1 мм на остатку тела); 8. Карбокситерапија; 9. Електромагнетна зрачења: – Неаблативно фракционо подмлађивање површине коже, – Аблативно фракционо помлађивање површине коже, – Третмани интензивним пулсирајућим светлом (ИПЛ), изузев очне регије, – Фотодинамичка терапија, – Радиофреквентна терапија за затезања коже, – Уређаји са инфрацрвеним зрацима и другим уређајима за третмане затезања коже, – Ласери, третмани инфрацрвеним зрацима, радиофреквентна терапија, третмани интензивним пуслирајућим светлом и други извори еквивалентне снаге и енергије која се примењује у очној регији, – Високофреквентни, радиофреквентни и други третмани уз помоћ уређаја заснованих на енергији којима се температуре коже повећава на преко 42°Ц, – Третмани помоћу ЛЕД светла (светлећих диода) или еквивалентних електромагнетних извора (преко 500 мW·цм −2) за потребе биомодулације, – Фокализовани ултразвук . ЕДУКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ „ANTIAGE” МЕДИЦИНЕ Ø ЕEдукације у области естетске „antiage” медицине Стицање знања и вештина у области естетске медицине обезбеђује се: 1. У оквиру специјализације и уже специјализације из области пластичне, реконструктивне и естетске хирургије; 2. Акредитованим програмом континуиране медицинске едукације, и то : – Курс – вид континуиране едукације у оквиру кога се преносе теоријска знања и вештине у мањој групи полазника (до 50 особа). Вештине треба да чине минимум 50% предвиђене дужине трајања курса и морају детаљно да буду описане у сажетку; – Студијски боравак за „antiage” процедуре – боравак у здравственим и образовним установама здравствене струке ради додатне едукације или упознавања организације рада у коме су вештине заступљенене са минимум 50%; Ø ЕEдукације из осталих области „antiage” медицине Стицања знања која се односе на остале „antiage” процедуре обезбеђују се: 1. У оквиру одређених специјализација и ужих специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и сарадника; 2. У оквиру постдипломских студија; 3. Акредитованим програмом континуиране медицинске едукације којим се обезбеђује 120 часова теоретске и интерактивне наставе са обезбеђеном провером знања. Континуирана медицинска едукација за „antiage” процедуре спроводи се под руководством ментора кога одређује руководилац здравствене установе, оснивач приватне праксе у којој се одржава континуирана медицинска едукација, односно организатор акредитованог програма медицинске едукације у области „antiage” медицине. Поступак процене квалитета програма континуиране едукације врши Здравствени савет Србије, у складу са законом. У поступку акредитације програма континуиране едукације за област естетске „antiage” медицине, Здравствени савет Србије може да затрежи претходно консултативно мишљење Министарства здравља – Републичке стручне комисије за област пластичне, реконструктивне и естетске хирургије, Подгрупе за естетску „antiage” медицину. Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за „antiage” медицину има најмање исти степен стручне спреме, као и лица на која се односи акредитовани програм. Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за „antiage” медицину може бити здравствени радник који се непосредно (основном здравственом делатношћу) бави сродним техникама, вештинама, методама тј. пружа здравствене услуге из сродних грана медицине односно стоматологије, у складу са завршеном специјализацијом односно ужом специјализацијом и са радним искуством у тој области у трајању од најмање пет година. Предавач, односно едукатор акредитованог програма континуиране медицинске едукације за област естетске „antiage” медицине, осим наведених услова, мора да има искуство у пружању одређене естетске „antiage” процедуре, наведене у овом Стручно методолошком упутству тачкама 1. до 9., најмање 30 у последњој години пословања. Организатор акредитованог програма мора да обезбеди организационо – техничке услове за успешно спровођење програма континуиране едукације, односно да има развијен систем евиденције присуства, систем провере знања (за курсеве), систем евалуације организованог скупа, систем за чување документације у временском периоду од најмање седам година, као и друге услове који су од значаја за акредитацију програма. Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све учеснике програма, односно сертификат о стручној оспособљености за самостално обављање одређених поступака и метода „antiage” медицине. Потврда је документ којим се потврђује учествовање на акредитованом програму континуиране едукације и садржи: – службени назив организатора акредитованог програма; – место и датум одржавања; – назив теме; – врста континуиране едукације; – број евиденционе одлуке о акредитацији програма континуиране едукације; – број додељених бодова за учествовање; – име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда; – печат и потпис (електронски, факсимили или својеручни) организатора акредитованог програма. – прецизно наведене компетенције за самостални рад полазника акредитованог програма за стицање знања и вештина у области естетске и „antiage” медицине. Полазници континуиране едукације у циљу оспособљавања за рад у пружању услуга естетске медицине могу бити искључиво доктори медицине и доктори стоматологије са положеним стручним испитом и радним искуством у трајању од три године. Табела „antiage” процедура са прописаном врстом едукација и стручном спремом едукатора. Процедура Врста едукације Едукатор 1. Технике надокнаде волумена у циљу уклањања знака старења (ињектирање дермалних филера) 6 h теорије 28 h практичног рада 6h теорије 32h праксе Континуирана медицинска едукација- Курс Техника ињектирања 1. Основни ниво 2. Напредни ниво 1. Основни ниво – анатомија – техника ињектирања – компликације – производи и протоколи 2. Напредне технике: – анатомија, лице тело генитална регија – техника ињектирања – компликације – производи и протоколи – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Др стоматологије специјалиста максилофацијалне хирургије (за периоралну регију) – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста гинекологије – само за гениталну регију – Специјалиста урологије – само за гениталну регију 2. Примена ботулинум токcина – естетска медицина 4h теорије Континуирана медицинска едукација- Курс – анатомија – техника ињектирања – компликације – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије 8h праксе – производи и протоколи 3. Минимално инвазивне технике лифтинга – лифтинг нитима (thred lifting) 6 h теорије 24 h праксе Континуирана медицинска едукација- Курс (Услов за похађање курса да је савладао технике ињектирања дермалних филера) Минимално инвазивна техника лифтинг- лифтинг нитима 1. Лице 2. Тело – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије 4. Регенеративна медицина – примена код уклањања знака старења ПРП – техника ињектирања у естетској медицини – уклањања знака старења на кожи лица и тела 6h теорије 12h праксе Континуирана медицинска едукација – Курс 1. Примена ПРП –кожа и слузокоже 2. Примена ПРП – генитална регија – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије – Специјалиста гинекологије (само за гениталну регију) 5. Мезотерапија–примена у естетској медицини – техника ињектирања 6h теорије 12h праксе Континуирана медицинска едукација- Курс – анатомија – техника ињектирања – компликације – производи и протоколи 1. лице 2. тело Ињекционе технике – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије – Специјалиста других специализација са пет година искуства у раду у естетској медицинимезотерапији 6. Хемијски пилинзи 3h теорије 9h праксе Континуирана медицинска едукација- Курс · · Протоколи –за пилинге · · 1. лице · 2. тело – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије 7. Колаген индукциона терапија- дермоабразија, “microneedling” 4h теорије 8h праксе Континуирана медицинска едукација- Курc Tерапија која продире кроз стратум корнеум или 0,2 мм око носа и очију, 0,5 мм на остатку лица и врата и 1 мм на остатку тела – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије 8. Карбокситерапија 6h теорије 12h праксе Континуирана медицинска едукација- Курс – анатомија – техника апликације – компликације – производи и протоколи 1. лице 2. тело 3. генитална регија – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије Специјалиста гинекологије (само за гениталну регију) 9. Електромагнетна зрачења и ласер примена у естетици 6h теорије 18h праксе Континуирана медицинска едукација- Курс Примена ласера различитих таласних дужина Различите индикације: – Неаблативно фракционо подмлађивање површине коже(resurfacing) – Аблативно фракционо подмлађивање површине коже (resurfacing) – Третман иинтензивним пулсирајућим светлом (ИПЛ), изузев очне регије – Фотодинамичка терапија. – Радиофреквентна терапија зазатезања коже. – Уређаји са инфрацрвеним зрацима и други уређаји нпр. за третмане затезања коже. – Ласери, третмани инфрацрвеним зрацима, радифреквентна терапија, третман иинтензивним пуслирајућим светлом и други извори еквивалентне снаге и енергије која се примењује у очној регији. – Високофреквентни, радиофреквентни и други – Специјалиста пластичне реконструктивне и естетске хирургије – Специјалиста дерматологије – Специјалиста физикалне медицине третмани уз помоћ уређаја заснованих на енергији којима се температура коже повећавана преко 42 °Ц – Третмани помоћу ЛЕД светла (светлећих диода) или еквивалентних електромагнетних извора (преко 500 мW·цм−2) за потребе биомодулације. – Фокализовани ултразвук Републичка стручна комисија за област пластичне, реконструктивне и естетске хирургије -Подгрупа за естетску „antiage” медицину врши проверу усклађености сертификата о стручној оспособљености доктора медицине и доктора стоматологије за обављање одређених метода естетске „antiage” медицине на основу којих су добили решење Министарства здравља којим се одобрава увођење нових здравствених технологија из ове области, са едукацијом предвиђеном овим стручно методолошким упутством, о чему Републичка стручна комисија за област пластичне, реконструктивне и естетске хирургије -Подгрупа за естетску „antiage” медицину издаје потврду. Здравствене установе и приватна пракса дужне су да уз претходно издата Решења од стране Министарства здравља за увођење нових здравствених технологија у овој области, у року од једне године од дана доношења овог стручно методолошког упутства, обезбеде потврду о усклађености сертификата доктора медицине и доктора стоматологије са едукацијом предвиђеном овим стручно методолошким упутством, а на основу приложене медицинске документацијеу складу са законом. Уколико здравствена установа и приватна пракса из претходног става, не изврши усклађивање сертификата доктора медицине и доктора стоматологије у предвиђеном року и на предвиђен начин, дужна је да обезбеди едукацију и сертификат за доктора медицине и доктора стоматологије у складу са овим стручно методолошким упутством. МИНИСТАР Асс. др Златибор Лончар Број: 500-01-1246/2018-02 У Београд, дана 19. септембра 2018. године