Statut Udruženja

S  T  A  T  U  T
SRPSKOG UDRUŽENJA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU

I  OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1.

Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju je profesionalna organizacija koja okuplja lekare specijaliste za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, kao i lekare drugih specijalnosti čija je aktivnost od koristi za rad Udruženja.

ČLAN 2.

Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju je društvena organizacija koja deluje na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu.

ČLAN 3.

Rad Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju je javan i podleže oceni i kritici članstva, radi što boljeg organizovanja i stručnog delovanja, što se može definisati posebnim Pravilnikom.

ČLAN 4.

Upravni organi Udruženja su: Skupština Udruženja, Upravni odbor Udruženja i Predsednik Udruženja.

II CILJEVI  UDRUŽENJA

ČLAN 5.

Organizovanje što boljeg stručnog i organizacionog rada na polju plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, kao i na polju interdisciplinarnih delatnosti.

Kontinuirano usavršavanje stručnjaka iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije kroz razne oblike rada, kako bi se primenjivala najsavremenija saznanja u stručnom i praktičnom radu na polju plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

ČLAN 6.

Podsticanje organizovanog naučno istraživačkog rada u oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, kao i podsticanje i praćenje primene etičkih principa u radu hirurga specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

ČLAN 7.

Negovanje tradicija i dostignuća Srpske i svetske plastične hirurgije. Saradnja sa Udruženjima za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju drugih zemalja, radi razmene stručnih i naučnih iskustava.

Formiranje grupe eksperata u okviru Udruženja koja će pripremati izveštaje i stavove o lečenju u odredjenim domenima plastične hirurgije, u cilju stalnog aktuelizovanja medicinske doktrine i definisanje uputstava za sprovodjenje dobre kliničke prakse.

III ZADACI I DELATNOST UDRUŽENJA

ČLAN 8.

Stvorti povoljne uslove za nesmetani rad i razvoj stručnjaka iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Učiniti Udruženje operativnim i fleksibilnim kako bi omogućilo svojim članovima da iskažu kreativne sposobnosti.

Energičnim merama onemogućiti kršenje lekarske etike od strane pojedinaca, članova Udruženja, kojima se narušava ugled Udruženja i profesije.

ČLAN 9.

Rad na unapredjenju nastave na fakultetima i postdiplomskim studijama, kao i uticaj na dinamiku odobravanja specijalizacija iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

ČLAN 10.

Davanje mišljenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije o uslovima za formiranje odeljenja za opekotine i plastičnu hirurgiju u mreži zdravstvenih ustanove Republike Srbije.

Sprečavanje neovlašćenog rada iz oblasti plastične,  rekonstruktivne i estetske hirurgije preko nadležnih državnih institucija.

Dodeljivanje nagrada i priznanja, kao i počasnog članstva Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. Predlaganje istaknutih hirurga za društvena priznanja i odlikovanja. Predlaganje svojih članova za članstvo u Akademiju nauka i druge naučne institucije.

Izdavačka delatnost.

IV ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 11.

Članovi Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju mogu biti: aktivni članovi, članovi u penziji, dopisni članovi i počasni članovi.

Član 12.

Aktivni članovi Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju su lekari specijalisti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije gradjani Republike Srbije, koji su aktivno zaposleni sa punim radnim vremenom u svojoj struci. Aktivni članovi mogu biti stariji aktivni članovi koji imaju više od deset godina specijalističkog staža i mladji aktivni članovi koji imaju manje od deset godina staža kao specijalisti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Član 13.

Članovi u penziji Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju su lekari pomenute specijalnosti koji su svoju penziju stekli aktivno se baveći plastičnom, rekonstruktivnom i estetskom hirurgijom više od polovine svog radnog veka. Oni nemaju pravo glasa na sednicama Skupštine Udruženja.

Član 14.

Dopisni članovi Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju su lekari pomenute specijalnosti iz drugih država koji izraze želju da budu članovi ovog Udruženja i kao takvi bivaju predloženi od nekog aktivnog člana, dok se njihov definitivni izbor vrši glasanjem na godišnjoj skupštini Udruženja, po ramatranju od strane Komiteta za prijem u članstvo. Dopisni članovi nemaju pravo glasa na sednicama Skupštine Udruženja.

Član 15.

Počasni članovi Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju su lekari, medicinski, prosvetni radnici ili stručnjaci drugih struka, gradjani Republike Srbije ili drugih država, čiji je rad doprineo razvoju medicinske struke i plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Prijem počasnih članova vrši se na Skupštini Udruženja, a na predlog Upravnog odbora Udruženja. Počasni članovi nemaju pravo glasa na sednicama Skupštine Udruženja.

Član 16.

Prava i dužnosti članova Udruženja:

Aktivni članovi Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju imaju pravo učešća u svim oblicima aktivnosti Udruženja, pravo da glasaju, biraju i budu birani u Organe Udruženja. U Upravne organe Udruženja mogu biti birani samo stariji aktivni članovi.

Aktivni članovi Udruženja imaju dužnost da čuvaju ugled Udruženja i lekarskog poziva hirurga specijaliste za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, pridržavajući se Etičkog kodeksa Saveza lekarskih društava Srbije.

Aktivni članovi učestvuju u svim oblicima stručne i društvene aktivnosti Udruženja, radi ostvarivanja njegovih zadataka i ciljeva. Aktivni članovi imaju dužnost da uredno plaćaju članarinu, kao i da ispunjavaju sve ostale obaveze prema Udruženju.

Član 17.

Članovi u penziji, dopisni članovi i počasni članovi Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju imaju sva prava kao i aktivni članovi, osim prava glasa i prava da biraju i budu birani u Organe Udruženja.

Član 18.

Prestanak članstva u Udruženju nastaje:

 1. istupanjem iz članstva Udruženja
 2. isključenjem iz članstva po odluci Etičkog komiteta Udruženja
 3. neplaćanjem članarine Udruženju duže od jedne godine, a nakon pismene opomene
 4. u slučaju zabrane vršenja lekarske profesije

V    ORGANI UDRUŽENJA

Organi Srpskog Udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju su:

A)        UPRAVNI ORGANI

 1. Skupština Udruženja
 2. Upravni odbor Udruženja
 3. Predsednik Udruženja

B)       STRUČNI ORGANI

 1. Komitet za prijem u članstvo
 2. Komitet za izdavačku delatnost
 3. Komitet za kongresnu delatnost
 4. Komitet za stručni nadzor
 5. Komitet za statutarna pitanja
 6. Etički komitet

Član 19.

Skupština Udruženja

Skupštinu Srpskog Udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje četiri puta godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 3. Razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora
 4. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 5. Bira i razrešava članove Upravnog odbora

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 20.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Srpskog Udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, koji se stara o sprovodjenju ciljeva Udruženja, koji su utvrdjeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor ima 13 članova koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, potpredsednika i sekretara.

Član 21.

Predsednik

Predsednik Upravnog odbora Srpskog Udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu, u stručnom pogledu, zakazuje sednice Upravnog odbora i Skupštine i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Stručni organi pojedinačno obavljaju funkcije koje proističu iz njihovih imena, a detaljan delokrug njihovih funkcija biće posebno obrazložen u dopunama Statuta.

Član 22.

Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva Srpsko Udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu. Srpsko Udruženje može pristupiti medjunarodnim udruženjima za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, o čemu odluku donosi Skupština. Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 15 dana, u skladu sa zakonom.

Član 23.

Sredstva

Srpsko Udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 24.

Prestanak  rada Udruženja.

Srpsko Udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruženja, kada prestanu uslovi za delovanje za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predvidjenim zakonom.

Član 25.

Pečat

Srpsko Udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ima pečat okruglog oblika na kome piše: Srpsko Udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, na srpskom, i The Serbian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, na  engleskom jeziku dok se u centralnom delu pečata nalazi skraćenica udruženja SRBPRAS.

Član 26.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegove izmene od strane Skupštine Udruženja i primenjivaće se od 22.02.2008.

U Beogradu,
22.februar 2008. godine

Predsedavajući Osnivačke skupštine
Prof. dr. Marijan Novaković