Ovim pravilnikom propisuju se vrste, trajanje i sadržina specijalizacija i užih specijalizacija, programi obavljanja specijalizacije, odnosno uže specijalizacije, način obavljanja specijalističkog staža i polaganja specijalističkog ispita, sastav i rad ispitnih komisija, način utvrđivanja i povraćaja troškova specijalizacije, odnosno uže specijalizacije, uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa, odnosno Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije za obavljanje specijalističkog, odnosno staža iz uže specijalizacije, obrazac indeksa i diplome o stečenom zvanju specijaliste, odnosno užeg specijaliste, kao i postupak priznavanja strane isprave o specijalizaciji, odnosno užoj specijalizaciji.

Ovim pravilnikom utvrđuju se minimalni uslovi specijalističkog usavršavanja doktora medicine, delimično izuzeće od delova programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine i minimalni uslovi specijalističkog usavršavanja doktora dentalne medicine.
(1) Doktori medicine specijalisti mogu se u zavisnosti od specijalnosti, specijalizovati iz sledećih užih specijalističkih grana i oblasti zdravstvene zaštite, i to:

1) alergologija i klinička imunologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije, dermatovenerologije, otorinolaringologije i infektologije;

2) kardiologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije i infektologije;

3) pulmologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije;

4) endokrinologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, internističke onkologije, pedijatrije i ginekologije i akušerstva;

5) nefrologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije i infektologije;

6) reumatologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine i pedijatrije;

7) gastroenterohepatologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, internističke onkologije, pedijatrije i infektologije;

8) hematologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, transfuziologije, internističke onkologije i pedijatrije;

9) gerijatrija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, opšte medicine i infektologije;

10) audiologija – ako imaju specijalizaciju iz otorinolaringologije;

11) laboratorijska tehnika za izučavanje proteina – ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije i laboratorijske medicine;

12) molekularno biološka i imunohemijska dijagnostika – ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije, laboratorijske medicine i infektologije;

13) kliničko biohemijska reumatologija – ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije i laboratorijske medicine;

14) laboratorijska dijagnostika u onkologiji – ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije i laboratorijske medicine;

15) laboratorijska endokrinologija – ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije i laboratorijske medicine;

16) profesionalna toksikologija – ako imaju specijalizaciju iz medicine rada, higijene i interne medicine;

17) klinička toksikologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije, kliničke farmakologije, urgentne medicine, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije i medicine rada;

18) ocenjivanje radne sposobnosti – ako imaju specijalizaciju iz medicine rada, opšte medicine i interne medicine;

19) radiološka zaštita – ako imaju specijalizaciju iz medicine rada, higijene, epidemiologije, radiologije i nuklearne medicine;

20) fertilitet i sterilitet – ako imaju specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva;

21) fonijatrija – ako imaju specijalizaciju iz otorinolaringologije;

22) dermatovenerološka mikologija – ako imaju specijalizaciju iz dermatovenerologije;

23) angiologija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatovenerologije, radiologije i specijalizaciju jedne od hirurških grana;

24) medicinska parazitologija i mikologija – ako imaju specijalizaciju iz mikrobiologije sa parazitologijom, medicinske mikrobiologije i infektologije;

25) virusologija – ako imaju specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije, mikrobiologije sa parazitologijom i infektologije;

26) bakteriologija – ako imaju specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije, mikrobiologije sa parazitologijom i infektologije;

27) dijetoterapija – ako imaju specijalizaciju iz higijene, interne medicine, pedijatrije, medicine sporta i opšte medicine;

28) medicinska ekologija – ako imaju specijalizaciju iz higijene, medicine rada, opšte medicine i kliničke farmakologije;

29) klinička genetika – ako imaju specijalizaciju iz jedne od grana medicine;

30) zdravstveno vaspitanje – ako imaju specijalizaciju iz opšte medicine i svih preventivnih grana medicine;

31) neonatologija – ako imaju specijalizaciju iz pedijatrije;

32) baromedicina – ako imaju specijalizaciju iz bilo koje grane medicine osim socijalne medicine, higijene i epidemiologije;

33) balneoklimatologija – ako imaju specijalizaciju iz bilo koje grane medicine, osim socijalne medicine;

34) klinička transfuziologija – ako imaju specijalizaciju iz jedne od grana medicine;

35) sudska psihijatrija – ako imaju specijalizaciju iz psihijatrije;

36) bolesti zavisnosti – ako imaju specijalizaciju iz psihijatrije;

37) perinatologija – ako imaju specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva;

38) dečja fizijatrija – ako imaju specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije;

39) medicinska informatika – ako imaju specijalizaciju iz jedne od grana medicine;

40) klinička neurofiziologija sa epileptologijom – ako imaju specijalizaciju iz psihijatrije, dečje i adolescentne psihijatrije, neurologije, dečje neurologije, pedijatrije i infektologije;

41) klinička farmakologija – farmakoterapija – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, neurologije, psihijatrije, kliničke farmakologije i infektologije;

42) dečja ortopedija i traumatologija – ako imaju specijalizaciju iz dečje hirurgije i ortopedske hirurgije i traumatologije;

43) dečja urologija – ako imaju specijalizaciju iz dečje hirurgije i urologije;

44) endokrina hirurgija – ako imaju specijalizaciju iz opšte hirurgije, vaskularne hirurgije, abdominalne hirurgije, grudne hirurgije, dečje hirurgije, maksilofacijalne hirurgije i otorinolaringologije;

45) medicinska citologija – ako imaju specijalizaciju iz patologije;

46) klinička patologija – ako imaju specijalizaciju iz patologije;

47) onkologija – ako imaju specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva, interne medicine, nuklearne medicine, neurohirurgije, pedijatrije, neurologije, dermatovenerologije, radiologije, opšte hirurgije, ortopedske hirurgije i traumatologije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, urologije i otorinolaringologije;

48) medicina bola – ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, interne medicine, pedijatrije, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, opšte medicine, opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirurgije, grudne hirurgije, ortopedske hirurgije i traumatologije, dečje hirurgije, neurohirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, urologije, kardiohirurgije, psihijatrije, dečje i adolescentne psihijatrije, infektologije, radiologije, kliničke farmakologije;

49) neuroradiologija – ako imaju specijalizaciju iz radiologije;

50) interventna radiologija – ako imaju specijalizaciju iz radiologije;

51) digestivna radiologija – ako imaju specijalizaciju iz radiologije ;

52) epidemiologija zaraznih bolesti – ako imaju specijalizaciju iz javnog zdravlja, epidemiologije, higijene, socijalne medicine, medicine rada, opšte medicine i infektologije;

53) epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti – ako imaju specijalizaciju iz javnog zdravlja, epidemiologije, higijene, socijalne medicine, medicine rada, opšte medicine i infektologije;

54) transplantologija sa transfuziologijom – ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije, neurologije, opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, vaskularne hirurgije, grudne hirurgije, ortopedske hirurgije i traumatologije, dečje hirurgije, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, maksilofacijalne hirurgije, urologije, kardiohirurgije, oftalmologije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, imunologije i transfuzijske medicine;

55) pedijatrijska dermatovenerologija, ako imaju specijalizaciju iz dermatovenerologije;

56) pedijatrijska anesteziologija, ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije;

57) laparoskopska hirurgija, ako imaju specijalizaciju iz opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, dečje hirurgije, urologije i ginekologije i akušerstva;

58) kardiovaskularna i torakalna anestezija, ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije;

59) ginekološka onkologija, ako imaju specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva;

60) intenzivna medicina – ako imaju specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, interne medicine, infektologije, pedijatrije, neurologije i urgentne medicine.
Uže specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju 12 meseci.

Pravilnik o specijalizacijama

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, po dobijanju rešenja ministra zdravlja o davanju saglasnosti na odobrenu specijalizaciju, odnosno užu specijalizaciju, započinju obavljanje specijalističkog staža danom upisa na odgovarajući fakultet zdravstvene struke (u daljem tekstu: fakultet).
Specijalistički staž obavlja se pod nadzorom mentora koga specijalizantu određuje fakultet pismenom odlukom.
Fakultet može specijalizantu promeniti mentora i odrediti drugog mentora.
Mentor je specijalista iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava s najmanje pet godina specijalističkog staža. Mentor je u radnom odnosu na fakultetu. Izuzetno, u slučaju kada se uvodi nova specijalizacija, mentor može biti doktor medicine specijalista srodne grane specijalizacije za koju se sprovodi program specijalističkog usavršavanja s najmanje pet godina specijalističkog staža.
Za novouvedene specijalizacije mentor može biti specijalista te novouvedene specijalizacije i bez pet godina specijalističkog staža.
Mentor može istovremeno voditi najviše pet specijalizanata.
Mentor izrađuje raspored usavršavanja, uči specijalizanta teorijskom i praktičnom znanju i veštinama iz programa specijalizacije, prati i ocenjuje napredak specijalizanta, redovno proverava znanja specijalizanta putem provere znanja i veština, kolokvijuma, seminarske radnje i procenjuje uspešnost obavljenog usavršavanja.

Član 11
Specijalistički staž iz specijalizacije, odnosno uže specijalizacije obavlja se na odgovarajućem fakultetu, zdravstvenoj ustanovi, odnosno Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim pravilnikom.
Specijalizant ima obavezu da po predlogu mentora najmanje polovinu specijalističkog staža provedu na klinikama nekog univerzitetskog centra. Specijalizant može po predlogu mentora, deo specijalističkog staža u trajanju do tri meseca, da obavi u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Specijalizacija se obavlja u punoj satnici i punom obimu u ustanovi koja ispunjava uslove iz ovog pravilnika. Teorijski deo programa obavlja se u punoj satnici i punom obimu na fakultetu. Specijalističko osposobljavanje podrazumeva da specijalizant obavlja sve aktivnosti predviđene programom u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava uslove iz ovog pravilnika i uključuje dežurstvo specijalizanta u zdravstvenoj ustanovi, pod nadzorom specijaliste sa pet godina radnog iskustva posle položenog specijalističkog ispita, koji je predmet specijalizacije.
Specijalizacija obuhvata sadržaj propisan programom i sticanje osposobljavanja: teorijsko znanje, praktične i kliničke veštine propisane programom specijalizacije.
Za ishod specijalizacije odgovorni su mentor i specijalizant.
O obavljanju specijalističkog staža vodi se specijalistička knjižica – indeks na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Specijalizant i mentor redovno vode specijalističku knjižicu – indeks u kojem zapisuju obavljene obaveze iz programa specijalizacije i napredak specijalizanta.

Član 13
Specijalizacija se završava polaganjem specijalističkog ispita, a uža specijalizacija se završava odbranom rada uže specijalizacije nakon obavljenog celokupnog programa specijalizacije, odnosno uže specijalizacije.

Član 14
Specijalistički ispit sastoji se iz tri dela, i to:
1) testa;
2) praktičnog dela;
3) usmenog ispita.
Konačna ocena za specijalistički ispit formira se na osnovu sva tri dela ispita.

Član 15
Sadržaj specijalističkog ispita je sledeći:
1) Test sadrži najmanje 15, a najviše 20 pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite u okviru te specijalizacije.
U testu moraju biti zastupljene sve grane medicine, odnosno oblasti zdravstvene zaštite u okviru te specijalizacije iz programa specijalizacije (banka test pitanja).
Specijalizant mora tačno odgovoriti na najmanje 60% pitanja u testu da bi bio ocenjen pozitivno.
Položen test je uslov nastavka specijalističkog ispita.
2) Praktični deo ispita specijalizant polaže, zavisno od grane specijalizacije, najkasnije na dan polaganja usmenog ispita.
3) Usmeni ispit polaže se pred ispitnom komisijom.

Član 16
Specijalistički ispit iz specijalizacije, odnosno uže specijalizacije polaže se pred ispitnom komisijom, koja se obrazuje na fakultetima zdravstvene struke.
Ispitna komisija se sastoji od predsednika, najmanje dva člana i odgovarajućeg broja zamenika.
Predsednik i članovi komisije moraju biti nastavnici fakulteta.
Izuzetno za specijalizacije i to: internističke onkologije, transfuzijske medicine i medicinske psihologije, za koje nema dovoljno nastavnika fakulteta, u komisije mogu da budu uključena lica izabrana u naučno zvanje iz oblasti odgovarajuće specijalizacije.
Ispitne komisije obrazuju se za svaku vrstu specijalizacije, odnosno uže specijalizacije na matičnom fakultetu.
Ispit se može održati samo pred ispitnom komisijom u punom sastavu.
Mentor ne može biti predsednik, odnosno član ispitne komisije specijalizantu kojem je mentor.
Predlažemo da svaki fakultet pojedinačno formira ispitne komisije u kojima će mentori biti članovi, jer nije svrsishodno da mentor ne bude u komisiji tamo gde postoji manji broj nastavnika.

Član 17
Specijalizant stiče uslove za polaganje specijalističkog ispita nakon obavljenog celokupnog propisanog teorijskog i praktičnog programa specijalizacije i nakon položenih kolokvijuma propisanih specijalizacijom.
Specijalizant, posle sticanja uslova za polaganje ispita pristupa polaganju ispita u roku od šest meseci.

Član 18
Zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku kome je tokom specijalističkog staža, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast rada, utvrđeno mirovanje radnog odnosa, u rok za sticanje uslova za pristupanje polaganju ispita ne računa se period mirovanja radnog odnosa.
Zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku koji odsustvuje sa rada iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže od šest meseci, trudnoća, komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta), rok za sticanje uslova za pristupanje polaganju ispita računa se od isteka perioda za koji su trajali navedeni razlozi.

Član 19
Po završenom specijalističkom ispitu ispitna komisija ocenjuje zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika ocenom „odličan“, „vrlo dobar“, „dobar“ ili „nije položio“.

Član 20
Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ne položi ispit, može da polaže taj ispit u rokovima koji ne mogu biti kraći od šest meseci od dana polaganja ispita.

Član 21
Zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku koji je položio specijalistički ispit izdaje se diploma o stečenom stručnom nazivu specijaliste na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Zdravstvenom radniku, koji je odbranio rad iz uže specijalizacije izdaje se diploma o stečenom stručnom nazivu specijaliste uže specijalizacije na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

17. Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija
pet godina
(60 meseci)
Cilj i namena specijalizacije
Cilj i namena specijalizacije iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije jeste teorijska i praktična edukacija u smislu formiranja profila Plastičnog, rekonstruktivnog i estetskog hirurga.
Specijalizacija Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije traje pet godina.
Glavne discipline specijalizacije iz Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i njihovo trajanje:
Dvosemestralna nastava – 9 meseci Dvosemestralna nastava, pored teorijske nastave, podrazumeva  praktičan rad koji specijalizanti obavljaju u punom radnom vremenu za vreme trajanja nastave. Praktičan rad se obavlja prema programu koji će sačiniti odgovarajuća Katedra za svakog upisanog specijalizanta.
Specijalizant je obavezan da redovno pohađa teorisjku nastavu i da se uključi u svakodnevni klinički rad i dežurstva prema rasporedu, u zavisnosti od vrste specijalizacije.
U vreme obavljanja dvosemestralne nastave ne može se obavljati bilo koji drugi deo specijalističkog staža koji je predviđen programom specijalizacije.

Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija – 30 meseci
Opšta hirurgija – 10 meseci
– urgentna hirurgija – 4 meseca
– abdominalna hirurgija – 4 meseci
– onkologija – 1 mesec
– vaskularna hirurgija – 1 mesec
Ortopedija i traumatologija – 3 meseca
Urologija – 1 mesec
Dermatovenerologija – 1 mesec
Otorinolaringologija – 1 mesec
Anesteziologija sa reanimatologijom – 15 dana
Transfuziologija – 15 dana
Mikrohirurgija – 1 mesec
Neurohirurgija – 1 mesec
Maksilofacijalna hirurgija – 1 mesec
Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 mesec

Provera znanja
Posle obavljenog staža iz svakog od pojedinih nastavnih predmeta specijalizanti polažu Kolokvijume. Predviđeno je polaganje 10 kolokvijuma:

I ukoliko pravilnik dozvoljava pojedine kolokvijume podeliti na više delova I dodati još dva kolokvijuma

1. Osnovni principi plastične i rekonstruktivne hirurgije (prva godina)
2.Tumori (prva godina)
3.Opekotine i smrzotine (druga godina) podeliti na 4 dela:
patofizioogija opekotina,
hirurško lecenje opekotina,
hemijske, radijacione i elektroopekotine,
ishrana i rehabilitacija opečenih bolesnika
4.Režnjevi (druga godina)
5.Glava i vrat (druga godina)
6.Hirurgija šake i gornjeg ekstremiteta (treća godina) podeliti na dva dela
hirurska anatomija i funkcionalno ispitivanje šake i gornjih ekstremiteta
hirurgija šake i gornjih ekstremiteta

7.Rekonstrukcija dojke, abdomena, genitalija i donjeg ekstremiteta (treća godina) podeliti na dva dela
rekonstrukcija dojki, abdomena i genitalia
rekonstrukcija dobjih ekstremiteta

8.Urođene anomalije (četvrta godina)
9.Estetska hirurgija (peta godina)
10.Invazivne anti age procedure (peta godina)
11. Mikrohirurgija
12. Ratna hirurgija

Kolokvijum se sastoji iz:
A. Pismenog dela (test)
B. Usmenog dela sa četiri pitanja (izvlače se tri pitanja) i četvrto pitanje komisija pita po svom izboru

PROGRAM SPECIJALIZACIJE PO OBLASTIMA I VEŠTINAMA
Meni ovde nije jasan program u smislu kad se ide na ‘’kruženje’’, i kojim redosledom, možda to negde piše, I ako neko zna gde, neka se oglasi na mail grupu pa da zajedničkim snagama napravimo taj program kako valja maker na papiru , dalje, kad se započinje dvosemestralna ?
Oblast: (AR) Anesteziologija sa reanimatologijom – 15 dana
Veština (125) Punkcija i plasiranje perifernog venskog katetera
izvodi: 10
Veština (126) Punkcija i plasiranje centralnog venskog katetera
izvodi: 2
Veština (127) Merenje centralnog venskog pritiska
izvodi: 10
Veština (128) Endotrahealna intubacija/na fantomu/
izvodi: 10
Veština (129) Veštačko disanje – manuelne i insuflacione metode
izvodi: 10
Oblast: (DV) Dermatovenerologija – 1 mesec
Veština (01) Uzimanje specifične dermatološke anamneze
Gleda: 20 Asistira: 30 izvodi: 50
Veština (02) Pregled bolesnika – opisivanje dermatološkog statusa
Gleda 20 Asistira: 30 Izvodi: 50
Veština (03) Vođenje istorije bolesti (kontrola laboratorijskih analiza, ordiniranje terapije – put leka, pisanje dekurzusa, referisanje na vizitama, prisustvovanje interkliničkim pregledima)
Gleda 20 Asistira: 30 Izvodi: 50
Veština (04) Tumačenje rezultata dobijenih predviđenim dijagnostičkim procedurama
Gleda 20 Asistira: 30 Izvodi: 50
Veština (05) Tehnike primene okluzije u dermatološkoj terapiji
Gleda: 10 Asistira: 10 Izvodi: 20
Veština (06) Intralezionalna aplikacija lekova
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi 10
Veština (07) Obrada bolesnika sa buloznim dermatozama i metaboločki kompromitovanih bolesnika sa prostranim zahvatanjem kože
Gleda 10 Asistira: 10 Izvodi 20
Veština (08) Hemijska ablacija nokatne ploče
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi 10
Veština (09) Hemijska ablacija nokatne ploče
Gleda 3 Asistira: 2 Izvodi 5
Veština (10) Pisanje prijema i otpusta hospitalizovanih bolesnika Gleda 20 Asistira: 30 Izvodi 50
DK Druga kategorija 4 šta znači druga kategorija, gde je prva?
Veština (11) Uzimanje transplatata kosti, fascije, tetive, hrskavice, nerva
Gleda 30 Asistira: 20
Veština (12) Rekonstrukcija Većih kožnih defekata (transplantacijom kože, režnjevima)
Gleda 30 Asistira: 20 Izvodi: 10 Ostalo: 30
Veština (13) Ekscizija opekotinskih rana viših od 5% (tangencijalne ekscizije, dermoabrazija, sukces. hir. nekrektomije)
Gleda 30 Asistira: 20 Izvodi: 10 Ostalo: 30
Veština (14) Rešavanje dezmogenih kontaktura „Z“ plastikom, režnjevima, kožnim transpl.
Gleda 15 Asistira: 10 Izvodi: 5 Ostalo: 15
Veština (15) Rekonstrukcija funkcionalnih regija autotransplantacijom kože
Gleda 15 Asistira: 10 Izvodi: 5 Ostalo: 15
Veština (16) Korekcija otapostaze
Gleda 30 Asistira: 20 Izvodi: 1
Veština (17) Manje korektivne operacije kapaka, nosa, usni i aurikula
Gleda 30 Asistira: 20 Izvodi: 1
Veština (18) Rekonstrukcija parcijalnih defekata nosa, usni, aurikula i kapaka
Gleda 30 Asistira: 20 Izvodi: 10 Ostalo: 30
Veština (19) Tamponada nosa (prednja i zadnja)
Gleda 15 Asistira: 10 Izvodi: 5 Ostalo: 15
Veština (20) Traheostomija
Gleda 7 Asistira: 5 Izvodi: 2 Ostalo: 7
Veština (21) Dupuitrenova kontraktura
Gleda 25 Asistira: 20 Izvodi: 5 Ostalo: 25
Veština (22) Tendorafija
Gleda 15 Asistira: 10 Izvodi: 5 Ostalo: 15
Veština (23) Hirurško lečenje dekubitalnih ulcera
Gleda 15 Asistira: 10 Izvodi: 5 Ostalo: 15
Veština (24) Augmentaciona mamoplastika, mastopeksija, ginekomastija
Gleda 15 Asistira: 10
Veština (25) Sindaktilija, anularne strukture
Gleda 7 Asistira: 5
Veština (26) Cirkumcizija i frenulotomija
Gleda 15 Asistira: 10 Izvodi: 5
Veština (27) Lečenje bazocelularni i planocelularnih karcinoma
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 3
Veština (28) Lečenje sarkoma
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 3
Veština (29) Lečenje melanoma
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 3
MK Mikrohirurgija – 1 mesec 1
Veština (118) Upoznavanje sa elementima mehanizma tehnike (vežbe na mikroskopu i rad sa mikrosk. i rad sa mikrohirurškim instrumentima.
Gleda 5 Asistira 5 Izvodi: 4
Veština (119) Rekonstrukcija živca pod mikroskopom
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (120) Vaskularizacija anastomoze (arterijska i venska)
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (121) Podizanje mikrovaskularnog slobodnog režnja i njegovo postavljanje (mišićni i mišićno-kožni)
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (122) Monitoring mikrovaskularnog režnja
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (123) Osnovni principi remplantacije amputiranih delova tela
Gleda 5 Asistira: 4
MH Maksilofacijalna hirurgija – 1 mesec
Veština (113) Disekcija vrata
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (114) Repozicija i imobilizacija frakture mandibule
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (115) Repozicija i imobilizacija frakture maxile
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (116) Obrada rane na licu
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (117) Hirurško lečenje infekcija na vratu
Gleda 2 Asistira: 4
(NH) Neurohirurgija – 1 mesec
Veština (109) Kraniotomija
Gleda 5 Asistira: 5 Ostalo: 4
Veština (110) Trepanacija lobanje
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (111) Obrada rane na poblanini
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (112) Kranioplastika
Gleda 5 Asistira: 5
OV Opšta hirurgija – vaskularna hirurgija – 1 mesec
Veština (147) Ekstirpacija v. safene
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (148) Amputacija ekstremiteta zbog vaskularnih oboljenja
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (149) Šav manjih krvnih sudova zbog povrede
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (150) By pass graft autovenski ili sintetski
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (151) Resekcija aneurizma abdominalne aorte
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (152) Arterio-venska fistula radi dijaliza
Gleda 3 Asistira: 4
(OK) Obavezni kolokvijumi
Veština (01) Osnovi i principi plastične i rekonstruktivne hirurgije (prva godina)
Veština (02) Tumori (prva godina)
Veština (03) Režnjevi (druga godina)
Veština (04) Opekotine i smrzotine (druga godina)
Veština (05) Glava i vrat (treća godina)
Veština (06) Hirurgija šake i gornjeg ekstremiteta (treća godina)
Veština (07) Rekonstrukcija dojke, abdomena, genitalija, donji ekstremitet (četvrta godina)
Veština (08) Urođene anomalije (četvrta godina)
Veština (09) Estetska hirurgija (peta godina)
Veština (10) Invanzivne anti age procedure (peta godina)
(OR) Otorinolaringologija – 1 mesec
Veština (01) Rinoskopija
Gleda 10
Veština (02) Zadnja rinoskopija
Gleda 5
Veština (03) Endoskopija nosa, epofaringoskopija
Gleda 5
Veština (04) Čitanje radiografskih snimaka (standardni, CT i MR) nazo-paranazalne regije
Gleda 5
Veština (05) Incizija hematoma i apscesa septuma
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (06) Zaustavljanje epistakse kauterizacijom
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (07) Prednja tamponada nosa
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (08) Zadnja tamponada nosa
Gleda 3 Asistira: 3
Veština (09) Repozicija nosnih kostiju
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (10) Strana tela nosa
Gleda 3 Asistira: 3
Veština (11) Septoplastika
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (12) Endonazalna polipektomija
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (13) Mukotomija nosne školjke
Gleda 2 Asistira: 2
Veština (14) UZ paranazalnih šupljina
Gleda 5
Veština (15) Rinoseptoplastika
Gleda 5 Asistira: 10
Veština (16) Osteoplastična operacija frontalng sinusa
Gleda 2 Asistira: 2
Veština (17) Zbrinjavanje povreda lica Le Fort
Gleda 2 Asistira: 2
Veština (18) Ridlova operacija frontalnog sinusa
Gleda 1 Asistira: 1
(OT) Ortopedija i traumatologija – 3 meseca
Veština (100) Priprema patrljaka za protetisanje
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 2
Veština (101) Praćenje izrade svih oblika proteza i njihovih ležišta
Gleda 10
Veština (102) Praćenje adaptacije na ortopedska pomagala
Gleda 10
Veština (103) Aplikacija elektronskih proteza
Gleda 2
Veština (85) Rukovanje rendgen aparatom u sali
Gleda 5
Veština (86) Skeletna ekstenzija
Gleda 3
Veština (87) Funkcionalni gips
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (88) Punkcija zgloba
Gleda 2
Veština (89) Repozicija frakture radijusa na tipičnom mestu
Gleda 2
Veština (90) Osteosinteza femura
Gleda 1 Asistira: 4
Veština (91) Sekvestrektomija
Gleda 1 Asistira: 4
Veština (92) Hirurška obrada rane
Gleda 5 Asistira: 4
Veština (93) Amputacija ekstremiteta
Gleda 2 Asistira: 4
Veština (94) Biopsija kosti
Gleda 5 Asistira: 3
Veština (95) Resekcija kosti
Gleda 5 Asistira: 3 4
Veština (96) Sekvestrektomija i kiretaža kosti
Gleda 3 Asistira: 2
Veština (97) Osteoplastika
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (98) Principi elongacije ekstremiteta po Ilizarovu
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (99) Hirurško lečenje preloma kostiju šake
Gleda 2 Asistira: 3 Izvodi: 1
(OU) Opšta hirurgija – urgentna hirurgija – 4 meseca
Veština (130) Intravenska punkcija
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 10
Veština (131) Intravenska kanulacija
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 5
Veština (132) Instaliranje seta za merenje CVP
Gleda 1 Asistira: 5 Izvodi: 5
Veština (133) Endotrahealna intubacija
Gleda 5 Asistira: 10 Izvodi: 5
Veština (134) Tehnika arteficijalne ventilacije
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 10
Veština (135) Uvođenje nazogastrične sonde
Gleda 1 Asistira: 3 Izvodi: 5
Veština (136) Nazotrahealna i orotrahealna aspiracija
Gleda 1 Asistira: 3 Izvodi: 5
Veština (137) Kataterizacija mokraćne bešike
Gleda 2 Asistira: 5 Ostalo: 10
Veština (138) Pleuralna punkcija
Gleda 2 Asistira: 5 Izvodi: 10
Veština (139) Izvođenje blokova perifernih nerava
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 10
Veština (140) Priprema i prpoera defibliratora
Gleda 4 Asistira: 5 Izvodi: 5
Veština (141) Kardiopulmonalna reanimacija
Gleda 20 Asistira: 20 Izvodi: 20
Veština (142) Akutni abdomen – pregled, dijagnoza i zbrinjavanje
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 10
Veština (143) Zbrinjavanje povreda abdomena
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 10
Veština (144) Variksi ezofagusa – hemostaza balonom
Gleda 5 Asistira: 5 Izvodi: 1
Veština (145) Sekundarna sutura trbušnog zida zbog dehiscencije
Gleda 5 Asistira: 5
Veština (146) Obrada lacerokontuznih rana
Gleda 5 Asistira: 10 Izvodi: 10

(OH) Opšta hirurgija – abdominalna hirurgija – 5 meseci
Veština (50) Strumektomija
Gleda 5
Veština (51) Totalna tireoidektomija sa identifikacijom n. rekurensa
Asistira: 2
Veština (52) Rekonstrukcija jednjaka
Gleda 5
Veština (53) Punkcija toraksa
Asistira: 2
Veština (54) Drenaža toraksa
Asistira: 3
Veština (55) Torakotomija
Asistira: 2
Veština (56) Skopija i grafija grudnog koša
Asistira: 5
Veština (57) Herniektomija
Gleda: 10 Asistira: 10
Veština (58) Operacija pilonidalnog sinusa
Asistira: 5
Veština (59) Plastika trbušnog zida kod ventralnih hernija
Asistira: 2
Veština (60) Plastika kod umbilikalnih hernija
Asistira: 2
Veština (61) Odstranjivanje benignih lezija kože i potkožnog tkiva
Asistira: 10
Veština (62) Obrada lacerokontuznih rana
Izvodi: 10
Veština (63) Ablacija nokatne ploče
Izvodi: 5
Veština (64) Ekcizija nokatne ploče sa matriksom
Izvodi: 5
Veština (65) Plastika zbog femoralne hernije
Asistira: 2
Veština (66) Plastika zbog recidivantnih Ventralnih hernija
Asistira: 2
Veština (67) Sekundarna sutura trbušnog zida zbog dehiscencije
Asistira: 2
Veština (68) Drenaža retroperitonealnih ili intraabdominalnih abscesa
Gleda: 2
Veština (69) Šav manjih krvnih sudova zbog povrede
Asistira: 2
Veština (70) By pass graft autovenski ili sintetski
Asistira: 2
Veština (71) Arterio-venska fistula radi dijalize
Gleda: 3
Veština (72) Mastektomija
Asistira: 10
Veština (73) Ekstirpacija benignih lezija dojki
Asistira: 5 Izvodi: 5
Veština (74) Cirkumcizija
Asistira: 2 Izvodi: 2
Veština (75) Eksploracija skrotuma
Asistira: 2
Veština (76) Resekcija želuca
Gleda: 5
Veština (77) Gastroentero anastemoza
Gleda: 5 Asistira: 5
Veština (78) Resekcija tankog creva sa anastomozom
Gleda: 5 Asistira: 5
Veština (79) Enteroliza i enteropeksija
Gleda: 2
Veština (80) Splenektomija
Gleda: 2 Asistira: 2
Veština (81) Jejunostomija
Gleda: 2
Veština (82) Dezaansomoza gastroduodenalis sa rekonstrukcijom
Gleda: 2
Veština (83) Vagatomija: trunkalna, selektivna, supraselektivna
Gleda: 2
Veština (84) Gastrektomija
Gleda: 3
Veština (85) Tehnika bariatrične hirurgije
Gleda: 5 Asistira:
(PK) Prva kategorija ooo evo je prva kategorija …tek mi sad ništa nije jasno
Veština (01) Obrada opekotinskih rana (primarna i sekundarna)
Gleda: 90 Asistira: 60 Izvodi: 30 Ostalo: 90
Veština (02) Depresivne incizije u opekotina, elektrokucija
Gleda: 15 Asistira: 10 Izvodi: 2 Ostalo: 15
Veština (03) Sve metode ekscizije opekotina i nekroza do 5%
Gleda: 30 Asistira: 20 Izvodi: 10 Ostalo: 30
Veština (04) Ablacija kožnih transplantata svih debljina
Gleda: 90 Asistira: 60 Izvodi: 30 Ostalo: 90
Veština (05) Transplantacija kože
Gleda: 45 Asistira: 30 Izvodi: 15 Ostalo: 45
Veština (06) Korekcija manjih ožiljaka (ekscizija, autotransplantacija kože, „Z“ plastika manji režnjevi)
Gleda: 90 Asistira: 60 Izvodi: 30 Ostalo: 90
Veština (07) Primarna i sekundarna obrada rane sa ili bez defekta kože
Gleda: 60 Asistira: 40 Izvodi: 20 Ostalo: 60
Veština (08) Ekscizija malignih i benignih tumora kože i potkožnog tkiva
Gleda: 150 Asistira: 100 Izvodi: 50 Ostalo: 150
Veština (09) Rekonstrukcija manjih defekata kože lokalnim kožnim režnjevima u nefunkcionalnim regijama
Gleda: 30 Asistira: 20 Izvodi: 10 Ostalo: 30
Veština (10) Osnovni postupci pri reanimaciji plasiranje Venskih katetera, venesekcija, plasiranje katetera i sondi…
Gleda: 60 Asistira: 40 Izvodi: 20 Ostalo 60
(TK) Treća kategorija ima I treća, mašala
Veština (27) Totalna rekonstrukcija nosa, usni, kapaka i auricula
Gleda: 7 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo 7
Veština (28) Veći tumori vrata, glave i kraniofacijalne regije
Gleda: 10 Asistira: 10 Ostalo: 10
Veština (29) Složeni traumatski defekti glave
Gleda: 10 Asistira: 10 Ostalo 10
Veština (30) Desekcija vrata, aksile i ingvinuma
Gleda: 12 Asistira: 10
Veština (31) Parotidektomija (parcijalna i totalna)
Gleda: 12 Asistira: 10
Veština (32) Rekonstruktivne operacije upotrebom arterijalnih režnjeva
Gleda: 20 Asistira: 15 Izvodi: 5 Ostalo 20
Veština (33) Rekonstruktivne operacije upotrebom miokutanih, fasciokutanih i kompozit režnjeva
Gleda: 5 Asistira: 5 Ostalih: 5
Veština (34) Rekonstruktivne operacije upotrebom slobodnih režnjeva
Gleda: 5 Asistira: 5 Ostalo: 5
Veština (35) Funkcionalna rekonstrukcija ekstremiteta
Gleda: 13 Asistira: 10 Ostalo: 13
Veština (36) Mikrohirurška tehnika: – Vaskularna anastomoza; -neuroanastomoza
Gleda: 20 Asistira: 10 Ostalo: 30
Veština (37) Rascepi primarnog i sekundarnog palatuma
Gleda: 13 Asistira: 10 Ostalo: 13
Veština (38) Hipospadije, epispadije i ekstrofije
Gleda: 5 Asistira: 5 Ostalo: 5
Veština (39) Sekundarne korekcije kongenitalnih anomalija
Gleda: 5 Asistira: 5 Ostalo: 5
Veština (40) Neuroplastika perifernih nerava
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 5
Veština (41) Ritidoplastika
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 5
Veština (42) Redukciona mamoplastika
Gleda: 7 Asistira: 5 Izvodi: 2 Ostalo: 7
Veština (43) Redukcija dojke
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 3
Veština (44) Dermolipektomija abdomena
Gleda: 7 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 7
Veština (45) Aspiraciona lipektomija
Gleda: 7 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 7
Veština (46) Recidivne hernije
Gleda: 12 Asistencija: 10 Izvodi: 1 Ostalo: 12
Veština (47) Rinoplastika
Gleda: 24 Asistira: 20 Izvodi: 1 Ostalo: 24
Veština (48) Hirurško lečenje bazocelularno karcinoma
Gleda: 50 Asistira: 150 Izvodi: 55
Veština (49) Hirurško lečenje melanoma
Gleda: 10 Asistira: 30 Izvodi: 5 Ostalo: 4
Veština (50) Hirurško lečenje spinocelularnog karcinoma
Gleda: 5 Asistira: 10 Izvodi: 3 Ostalo: 4
Veština (51) Hirurško lečenje sarkoma
Gleda: 2 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (52) Lečenje septičkih stanja kod opekotina
Gleda: 10 Asistira: 15 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (53) Lečenje smrzotina
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 2 Ostalo: 4
Veština (54) Hirurško lečenje ptoze kapaka
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (55) Totalna i parcjalna rekonstrukcija uva
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (56) Totalna i parcjalna rekonstrukcija nosa
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (57) Totalna i parcjalna rekonstrukcija lica
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (58) Totalna i parcjalna rekonstrukcija gornje i donje usne
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (59) Totalna i parcjalna rekonstrukcija paralize facijalisa
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (60) Totalna i parcjalna rekonstrukcija očnih kapaka
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (61) Totalna i parcjalna rekonstrukcija skalpa i čela
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (62) Totalna i parcjalna rekonstrukcija defekata šake
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (63) Totalna i parcjalna rekonstrukcija tetiva
Gleda: 5 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (64) Podmlađivanje lica – Face lifting
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (65) Podmlađivanje lica i drugih delova tela transplantacijom masnoga tkiva
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (66) Podmlađivanje i korekcija donjih i gornjih kapaka
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (67) Augmentacija dojke
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (68) Redukcija dojke i mastektomija
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (69) Estetska korekcija nosa
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (70) Estetska korekcija ušiju
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (71) Liposukcija
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (72) Abdominoplastika Tummy tuck
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (73) Transplantacija kose, obrva i trepavica
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (74) Duboka dermoabrazija
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (75) Estetska korekcija ruku – Brachioplastica
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (76) Zatezanje i podizanje butina (femoralni lifting)
Gleda: 3 Asistira: 3 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (77) Fileri – Korekcija lica i drugih delova tela filerima
Gleda 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (78) Neutralizacija mišića Botoxom
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (79) Duboki hemijski pilinzi
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (80) Mikrodermoabrazija
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (81) Mezoterapija i mezoniti
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4
Veština (82) PRP
Gleda: 7 Asistira: 7 Izvodi: 1 Ostalo: 4

(TF) Transfuziologija – 15 dana 15
Veština (104) Klinički i laboratorijski pregledi davalaca krvi
Gleda: 10 Asistira: 20
Veština (106) Delimično deplazmatisana krv
Gleda: 2 Asistira: 2 Izvodi: 6
Veština (107) Zamrznuta sveža plazma
Gleda: 2 Asistira: 2 Izvodi: 6
Veština (108) Reanimacija – postoperativni tretman u hirurgiji
Gleda: 10 Asistira: 4
Veština (109) Eksangvini transfuzije i perinatalna zaštita, prevencija RH imunizacije
Gleda: 5 Asistira: 4
(UR) Urologija – 1 mesec
Veština (01) Amputacija penisa
Gleda: 1
Veština (02) Ligatura dorzalne vene penisa
Gleda: 1
Veština (03) Implantacija penilnih proteza
Gleda: 1
Veština (04) Revaskularizacija penisa
Gleda: 1
Veština (05) Mikrohirurška epididimo-deferencijalna anastomoza 1
Veština (06) Operacija hipospadije
Gleda: 1
Veština (07) Ureteropijelične plastike
Gleda: 10
Veština (08) Nefrektomije parcijalne
Gleda: 5
Veština (09) Sutura veziko – vaginalne fistule
Gleda: 5
Veština (10) Plastika uretre
Gleda: 5
Veština (11) Buziranje uretralnih stenoza
Gleda: 5

(FM) Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 mesec
Veština (118) Testovi pri oštećenju perifernih nerava
Gleda: 5 Asistira: 5 Izvodi: 2
Veština (119) Interpretacija EMG nalaza
Gleda: 10 Asistira: 4
Veština (120) Primena elektroterapijskih procedura
Gleda: 5 Asistira: 5
Veština (121) Radna terapija
Gleda: 5 Asistira: 5
Veština (122) Primena hidroterapijskih procedura
Gleda: 5 Asistira: 5
Veština (123) Kinezi terapija
Gleda: 5 Asistira: 5
Veština (124) Primena fizičkih agenasa (parafin)
Gleda: 5 Asistira: 5
(DN) DVOSEMESTRALNA NASTAVA 9
DN1 I semestar dvosemestralne nastave
DN2 II semestar dvosemestralne nastave.

Tekst preuzet sa web sajta: paragraf.rs