Pravilnik o Specijalizacijama i Užim Specijalizacijama

Ovim pravilnikom propisuju se vrste, trajanje i sadržina specijalizacija i užih specijalizacija, programi obavljanja specijalizacije, odnosno uže specijalizacije, način obavljanja specijalističkog staža i polaganja specijalističkog ispita, sastav i rad ispitnih komisija, način utvrđivanja i povraćaja troškova specijalizacije, odnosno uže specijalizacije, uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa, odnosno Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije za obavljanje specijalističkog, odnosno staža iz uže specijalizacije, obrazac indeksa i diplome o stečenom zvanju specijaliste, odnosno užeg specijaliste, kao i postupak priznavanja strane isprave o specijalizaciji, odnosno užoj specijalizaciji.

Правилник о ближим условима и начину вршења процене здравствених технологија

Овим правилником прописују се ближи услови, начин вршења процене здравствених технологија и давања мишљења, као и друга питања којима се ближе уређује процена здравствених технологија, на предлог завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије (у даљем тексту: завод).

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА „ANTIAGE” МЕДИЦИНЕ

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и
99/14), министар здравља доноси

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА „ANTIAGE” МЕДИЦИНЕ

Овим стручно – методолошким упутством уређују се ближи услови, начин и поступак обављања метода
„antiage” медицине у здравственој установи, односно приватној пракси, као и услови које морају испунити
едукатори програма континуиране едукације, и друга питања од значаја, којима се стичу услови за добијање
дозволе за рад „antiage“ медицине